Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Organy spółki

Organy Spółki

2018-05-17 12:14:16

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

RADA NADZORCZA:
Przewodniczący: Jacek Gereluk
Z-ca Przewodniczącego: Marek Procki 
Sekretarz: Anna Janiec

ZARZĄD:
Prezes:  Janusz Dąbrowski
Z-ca Prezesa:  Aneta Bydoń

PROKURENT:
Główny Księgowy:  Teresa Howard

KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków i strat oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nim ograniczonego prawa rzeczowego, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno- finansowych Spółki,
 • powoływanie pełnomocników do reprezentowania Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 • tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki,
 • powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 • wybór i odwoływanie części członków Rady Nadzorczej,
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • ustalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian aktu założycielskiego Spółki oraz w przedmiocie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki,
 • wyrażanie zgody na zbycie udziałów,
 • podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej 300 000 zł,
 • na wniosek Rady Nadzorczej Spółki ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa.

KOMPETENCJE  RADY  NADZORCZEJ

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki
 • badanie wszystkich dokumentów Spółki,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań złożonych przez Zarząd,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,
 • ustalanie dla Zarządu wskaźnika prowizji z zysku Spółki, wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia członków Zarządu oraz o przyznanie nagrody rocznej,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej przez przepisy prawa.

KOMPETENCJE  ZARZĄDU

 • Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 • do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 • Zarząd Spółki zobowiązany jest zarządza majątkiem i sprawami Spółki za starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników

KOMPETENCJE PROKURENTA

 • dokonywanie czynności pozasądowych oraz sądowych związanych z prowadzeniem Spółki

 

 

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.