Strona główna BIP ZWIK
Jesteś tutaj: BIP » Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Interesanci przyjmowani są w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
w godzinach: 8:00-16:00.


Wszelkie skargi, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobiście bądź korespondencyjnie na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

e-mail: biuro@zwik.nowydwormaz.pl 

Inne informacje oraz dokumenty do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej www.zwikndm.pl w zakładce oferta.

 

Termin załatwiania spraw:
Wszelkie sprawy kierowane do ZWiK Sp. z o.o. załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż miesiąc od daty wpływu. W przypadku niezałatwienia sprawy w/w terminie stosuje się przepisy kpa art. 36-38.

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28
 

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN
 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040Copyright © 2020, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.